MENU

AKTUALNOŚĆ

Darmowa czujka dla Ciebie

12 października 2012

Darmowa czujka dla Ciebie
Informacja o projekcie Komendy Wojewódzkiej PSP
i Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym

Projekt „Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego” jest realizowany przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2007 – 2013.

Celem głównym projektu jest poprawa zabezpieczenia środowiska naturalnego na obszarze województwa wielkopolskiego przed skutkami katastrof o charakterze naturalnym i cywilizacyjnym poprzez usprawnienie systemu ratowniczego przeciwdziałającego zagrożeniom i likwidującego skutki katastrof naturalnych, pożarów oraz zdarzeń i awarii technologicznych.

W ramach projektu powstanie sieć stanowisk o poszerzonej funkcjonalności do analizowania i prognozowania zagrożeń oraz kierowania siłami ratowniczymi (SAPZ). Utworzonych zostanie sześć SAPZ (w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile oraz w dwa Poznaniu na ul. Bobrzańskiej i ul. Masztalarskiej, które pełnić będzie funkcję koordynującą. SAPZ będą również przygotowane do
pełnienia funkcji centrów powiadamiania ratunkowego oraz centrów zarządzania kryzysowego.

W ramach projektu zostanie utworzona Wojewódzka Sieć Teleinformatyczna, która zapewni szerokopasmowe połączenie światłowodowe pomiędzy wszystkimi jednostkami PSP w Wielkopolsce. Dodatkowo zostanie zmodernizowana sieć łączności radiowej wykorzystywanej do celów ratowniczych.

Ponadto zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt ratowniczy (samochody ratownicze, pojazdy specjalne, zestawy dekontaminacyjne, przyczepy ratownictwa medycznego, kontenery specjalistyczne itp.)

Szkolenia specjalistyczne funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej organizowane w ramach cross-financingu w zakresie obsługi nowo zakupionego sprzętu pozwolą na skuteczniejsze prowadzenie akcji ratowniczych i szybsze eliminowanie powstałych zagrożeń.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Całkowita wartość projektu wynosi 42.365.000 PLN, z czego dofinansowanie z EFRR wynosi 33.892.000 PLN.

W wyniku realizacji projektu poprawi się stan bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na terenie województwa wielkopolskiego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę systemu informacji o środowisku i zagrożeniach oraz poprawę efektywności działania i zintegrowanie systemu ratowniczego województwa wielkopolskiego.

Celem działań promocji bezpośredniej prowadzonej przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału środków Unii Europejskiej w projekcie „Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego” realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2007 – 2013 Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” na terenie województwa wielkopolskiego. Promocja bezpośrednia przyczyni się do zwiększenia poziomu wiedzy opinii publicznej na temat celów i korzyści wynikających z realizacji projektów w ramach WRPO.

Wartością dodaną tak realizowanej promocji bezpośredniej projektu jest promowanie bezpiecznych zachowań wśród mieszkańców Wielkopolski, co bezpośrednio przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa w naszym województwie.

Przedmiotem promocji bezpośredniej jest 7300 czujek dymu i czadu, które zostaną rozdane mieszkańcom Wielkopolski. Czujki wykonane są zgodnie z Polskimi Normami PN-EN50291:2001 oraz PN-EN 14604:2006. W przypadku wykrycia pożaru lub/i przekroczenia dopuszczalnego stężenia tlenku węgla automatycznie uruchamiają alarm akustyczny informujący użytkowników pomieszczeń o przekroczonych wartościach progowych. Wbudowane układy automatycznej kontroli sprawności monitorują m.in. stan sensorów, baterii oraz wewnętrzne obwody. W przypadku wykrycia usterki włączy się sygnalizator akustyczny.

Informacje na temat tlenku węgla (czadu) znajdziesz: tutaj

Na terenie powiatu wrzesińskiego darmową czujkę dymu lub tlenku węgla będzie można wygrać biorąc udział w przygotowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni konkursach:
• na stronie internetowej http://www.psp.wlkp.pl/czujki/?powiat=wrzesnia wypełniając formularz rejestracyjny i odpowiadając prawidłowo na zamieszczone pytania. Losowanie czujek odbywać się będzie w każdy piątek a lista zwycięzców  zostanie  opublikowana na naszej stronie internetowej. Każdorazowo losowana będzie jedna czujka dymu. Pierwsze losowanie odbędzie się 12 października. Każda osoba może się zarejestrować tylko jeden raz i może wygrać tylko jedną czujkę.
• w tygodniku „Wiadomości Wrzesińskie” – począwszy od 5 października, w trzech kolejnych wydaniach czasopisma,
• w dwutygodniku „Przegląd Powiatowy” – począwszy od 12 października, w trzech kolejnych wydaniach czasopisma,
• podczas II edycji targów mieszkaniowych „Wymarzone wnętrze” organizowanych w dniach 13-14 października br. od godz. 10.00 do 17.00 w hali sportowej przy ul. Szkolnej/Kosynierów we Wrześni. Losowanie zwycięzców odbędzie się w niedzielę, 14 października ok. godz. 16.00.
• podczas targów „Rolnicza jesień” organizowanych w dniu 21 października br. od godz. 10.00 na terenie ZSTiO przy ul. Kaliskiej 2a we Wrześni. Losowanie zwycięzców przeprowadzone zostanie w trakcie trwania targów ok. godz. 14.15.
• podczas innych imprez, festynów i akcji promocyjnych, o których będziemy na bieżąco informować.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na publikację danych osobowych (imię i nazwisko) oraz wizerunku (zdjęcia) na stronach KP PSP we Wrześni i mediach lokalnych.