MENU

AKTUALNOŚĆ

Niebezpieczeństwo w sezonie grzewczym - obowiązki zarządców i właścicieli budynków

10 listopada 2009

Rozpoczął się okres grzewczy i w związku z tym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni przypomina o obowiązkach zarządców i właścicieli budynków, wynikających z:
1. Art. 62 ust.1 pkt. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000, nr 106, poz 1126 z późń. zm.)
2. § 30 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów (Dz.U. z 2006, nr 80, poz. 563) oraz
3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych(Dz.U.1999, nr 74, poz. 836)

Na podstawie w/w przepisów, w obiektach mieszkalnych i innych należy co najmniej:
1. Przeprowadzać konserwacje, czyszczenie i przeglądy stanu technicznego przewodów kominowych:
• spalinowych (gaz, olej opałowy) 2 razy w roku
• dymowych (materiały stałe) 4 razy w roku
• wentylacyjnych 1 raz w roku
2. Dokonywać oceny stanu technicznego i szczelności instalacji i urządzeń gazowych 1 raz w roku
3. Przeprowadzać badania i pomiary instalacji elektrycznych w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji oraz uziemień 1 raz na 5 lat
W celu ograniczenia możliwości powstania pożaru oraz minimalizacji ewentualnych szkód pożarowych w obiektach oraz na przyległych terenach zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, a w szczególności: przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:
1. Urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100°C).
2. Linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V.
Prace konserwacyjne oraz ocenę stanu technicznego w/w urządzeń i instalacji mogą przeprowadzać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
Ponadto ostrzegamy, że w okresie grzewczym wzrasta zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla i każdego roku z tego powodu ginie kilkadziesiąt osób. Często nie ma to związku z powstaniem pożaru, lecz jest wynikiem niewłaściwej eksploatacji urządzeń i instalacji grzewczych znajdujących się w budynku.
W związku z tym apelujemy o ostrożność przy użytkowaniu wszelkiego rodzaju urządzeń grzewczych i kominowych oraz niezwłoczne reagowanie na wszelkie przesłanki zagrożeń.
Na dowód istniejącego zagrożenia pożarowego informujemy, że w ostatnim okresie odnotowaliśmy cztery przypadki pożarów powstałych w kotłowniach domów mieszkalnych. Dwa pierwsze miały miejsce 31 października, w Grzybowie i na ul. Wałbrzyskiej we Wrześni. Do kolejnych doszło w Nekli w dniu 02 listopada i w Krzywej Górze dzień później. Straty, jakie powstały w wyniku tych pożarów oszacowano na kwotę ok. 25 tys. zł. W działaniach udział brało 8 zastępów straży pożarnej – 34 strażaków.