MENU

AKTUALNOŚĆ

Doskonalenie zawodowe w lipcu

04 sierpnia 2015

Ratownictwo wodne i powodziowe to główny blok tematyczny doskonalenia zawodowego w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej we Wrześni w miesiącu lipcu. Podczas zajęć szkoleniowych strażacy omawiali m.in. zagrożenia powodziowe występujące w powiecie wrzesińskim oraz zakres działań ratowniczych i zabezpieczających podczas podtopień i powodzi. Przećwiczono sposoby likwidowania przebić hydraulicznych

oraz zasady prawidłowego uszczelniania wałów przeciwpowodziowych przy wykorzystaniu materiału przepuszczalnego i worków z piaskiem.

Z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy omówiono pierwszą pomoc przy wychłodzeniu i podtopieniu oraz przećwiczono resuscytację krążeniowo – oddechową na fantomie.
W miesiącu lipcu zapoznano się z zakładem Aquila Sp. z o.o. we Wrześni zajmującym się produkcją tektury falistej. Przeprowadzone rozpoznanie miało za celu zaznajomienie strażaków z JRG z operacyjnym przygotowania zakładu do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

Praktycznie sprawdzono możliwość poboru wody do celów gaśniczych ze zbiornika przeciwpożarowego usytuowanego na jego terenie.

Tekst i zdjęcia: mł. bryg. Marek Mikołajczak